Spotkanie z seniorami w Niezdrowicach

Aleksandra Niciejewska

Dnia 5 sierpnia 2019 r. odbyło się spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z seniorami i osobami niepełnosprawnymi z Powiatu Strzeleckiego w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach. Pracownicy udzielili informacji na temat form pomocy osobom niepełnosprawnym jaką oferuje PCPR w Strzelcach Opolskich ze środków Powiatu oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiona została krótka prezentacja na temat dofinansowań, o które można się starać w PCPR. Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszył się temat dotyczący wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, jak również dofinansowań do wózków inwalidzkich, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i sprzęt rehabilitacyjny.

Na zakończenie zostały rozdane ulotki informacyjne przygotowane przez pracowników działu Pomocy osobom niepełnosprawnym oraz materiały promocyjne z programu „Aktywny Samorząd”, ponieważ z tego Programu osoby niepełnosprawne też mogą otrzymać wsparcie finansowe np. do zakupu nowych akumulatorów i części do skuterów oraz wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Udzielanie informacji w grupie potencjalnych beneficjentów pomaga w ustalaniu priorytetów mających na celu kompensację skutków niepełnosprawności wśród seniorów.

Informujemy, że na niektóre zadania z rehabilitacji społecznej posiadamy jeszcze środki finansowe. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków na dofinansowanie do aparatów słuchowych, pieluchomajtek, balkoników, wózków inwalidzkich, butów ortopedycznych, protez, materacy i poduszek przeciwodleżynowych itp. oraz sprzętu rehabilitacyjnego np. rowerów stacjonarnych, rotorów, łóżek rehabilitacyjnych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem telefonu 77 461-33-81.

pcpr niezdrowice01pcpr niezdrowice02

UWAGA WNIOSKODAWCY !

Agata Horabik

UWAGA WNIOSKODAWCY !
PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny Samorząd”
Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 461 33 81 wew. 34

Program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. tel. 77/461 33 81; pok. nr 6 w dniach 01.08.2019r. do 31.08.2019r.

Zajęcia zaplanowane są na okres
od 01 września 2019r. do 30 listopada 2019 r.; w godzinach popołudniowych.


Program realizowany jest w małej 6 osobowej grupie warsztatowej.
Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.
Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

ADRESACI PROGRAMU:
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci.
Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:
✓ osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
✓ osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
✓ osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
✓ osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.


Jeśli nie umiesz kontrolować swoich zachowań, wyrażać swoich emocji i uczuć a wykorzystując swoją przewagę krzywdzisz najbliższych i chcesz to zmienić zgłoś się. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op.

Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

Joanna Hreczkowska

300

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019 prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej) w ramach programu "Dobry Start". (w związku z okresem urlopowym prosimy o składanie wniosków od 15.08.2019r.)

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje zamieszkującym na terenie Powiatu Strzeleckiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia oraz osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. 
Świadczenie
nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.    

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w pok. 6 oraz pod nr tel. 77-461-33-81 (p. Irena Brolik) a także na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

UWAGA WNIOSKODAWCY !

Agata Horabik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2019 r.


w ramach programu „Aktywny Samorząd” uruchomiono nowe formy wsparcia :


MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A -likwidacja bariery transportowej:
Zadanie A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Zadanie A4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanegosamochodu.


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie B3 i B4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego


Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019r.


Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl
(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)