Rodzinna piecza zastępcza

Małgorzata Steindor-Kiszkiel
Odsłony: 8704

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Najprościej mówiąc rodzice zastępczy/prowadzący rodzinny dom dziecka w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie decyzji sądu.

Rodzaje rodzin zastępczych:


a) spokrewnione: to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo.


b) niezawodowe: to rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi)


c) zawodowe: umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci lub osób które osiągnęły pełnoletność. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Wyróżniamy dwa typy rodzin zastępczych:

    • specjalistyczna – w tej rodzinie umieszcza się dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, małoletnie matki z dziećmi.
    • o charakterze pogotowia rodzinnego – umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy.

d) rodzinne domy dziecka w których może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

Rodzina zastępcza rodziny /prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do:

1) świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
2) wynagrodzeń (rodziny zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka).
3) szkoleń
4) pomocy wolontariuszy
5) wsparcia w ramach pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
6) pomocy psychologicznej i innej specjalistycznej w tym prawnej
7) czasowego niesprawowania opieki w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy (zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka).

Pliki do pobrania :