Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Informacja dla Obywateli Ukrainy

Justyna Kompala

Szanowni Państwo!

Osoby narodowości ukraińskiej starające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia (Wniosek do pobrania dla dzieci do 16 roku życia) i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej (powyżej 16 roku życia) (Wniosek do pobrania dla osoby dorosłej) muszą dostarczyć takie same dokumenty, jak osoby narodowości polskiej.

Niezbędne jest:

  1. Dokładne wypełnienie wniosku o wydanie orzeczenia (w razie trudności z wypełnieniem proszę zgłosić się osobiście do pokoju nr 1 na ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie z paszportem dziecka i mamy oraz z nadanym numerem PESEL jeśli dotyczy to orzeczenia dla dziecka, bądź z paszportem i numerem PESEL, jeśli dotyczy to osoby dorosłej)

  2. dołączenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do pobrania) wydanego przez polskiego lekarza – zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty wypisania

  3. dołączenie przetłumaczonej dokumentacji lekarskiej z Ukrainy (proszę przetłumaczyć karty z leczenia szpitalnego i ewentualne orzeczenie wydane na Ukrainie)

Jeśli dokumentacja jest kompletna, to na wydanie orzeczenia czeka się około miesiąca. Wnioski są rozpatrywane wyłącznie według daty wpływu,  narodowość ukraińska nie jest podstawą do szybszego rozpatrzenia sprawy.

Шановні громадяни!

Громадяни України, які хочуть отримати посвідчення  інвалідності для дітей до 16 років (Додаток для скачування для дітей до 16 років) і посвідчення про групу інвалідності для дорослих осіб( старші 16 років) (Додаток для скачування для дорослих) мусять надати такі ж документи як громадяни Польщі.

Обов'язково:

  1. Потрібно написати заяву про отримання посвідчення(в разі труднощів з написанням заяви потрібні звернутися особисто до кабінету "1" ( ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie) з паспортом мами,дитини та номером PESEL, якщо це стосується посвідчення для дитини або з паспортом і номером PESELу випадку дорослої людини)

  2. А також потрібно додати довідку від польського лікаря про стан здоров'я (Медична довідка для завантаження) – довідка є дійсною протягом 30 днів з дня видачі.

  3. Прошу додати довідки дікарів з України перекладені на польську мову.( прошу перекласти документи з діагнозом та історіюлікування на Україні,а також посвідчення інвалідності видане в Україні( якщо воно є))

Якщо всі документи зібрані то на видання посвідчення інвалідності потрібно чекати близько місяця. Заяви розглядаються згідно з датою її подання, незалежно від громадянства. Українське громадянство не є підставою до швидшого розгляду справи.

 

 

UWAGA

Justyna Kompala

Nowy numer telefonu do Zespołu od 17 lutego 2021 r.
77 461 39 01

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich poszukuje lekarzy specjalistów do pracy w składach orzekających Zespołu

Justyna Kompala

1.    Stanowisko:  lekarz posiadający specjalizację z zakresu: chorób wewnętrznych, okulistyki, laryngologii, ortopedii, neurologii
2.    Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie
3.    Wymagania kwalifikacyjne:
•    prawo wykonywania zawodu lekarza,
•    dyplom ukończenia specjalizacji co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
4.    Zakres zadań:
•    udział w posiedzeniach składów orzekających (posiedzenia ustalane indywidualnie
w godzinach od 8.00 do 20.00)
•    przeprowadzenie badania lekarskiego i wypełnienie oceny stanu zdrowia
5.    Wymagane dokumenty
•    kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu lekarskiego
•    kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia akademii medycznej
•    kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia ukończenia specjalizacji
6.    Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Strzelcach Opolskich ul. Bolesława Chrobrego 5.

Praca Zespołu od 26 maja 2020r.

Justyna Kompala

Praca Zespołu od 26 maja 2020r.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich informuje, iż biuro Zespołu czynne jest :

- w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Numer telefonu: 77 461 33 81 wew.36

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń/ograniczeń
w związku z epidemią kornawirusa (COVID-19)