PRZYZNANE ŚRODKI NA REHABILITACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ NA ROK 2021 DLA POWIATU STRZELECKIEGO ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON

Aleksandra Niciejewska

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

INFORMACJA O PODZIALE ŚRODKÓW PFRON W 2021 ROKU 

NA POWIAT STRZELECKI


 

Rada Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr XXVIII/266/21 z dnia 31 marca 2021 r. podzieliła środki PFRON przyznane w wysokości 1.632.060,00 zł na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym:

Rehabilitacja zawodowa

Finansowanie kosztów stażu osób niepełnosprawnych

20.000,00 zł

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

40.000,00 zł

Rehabilitacja społeczna

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

120.000,00 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

15.940,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

608.560,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

67.000,00 zł

Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem

759.360,00 zł

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

1.200,00 zł


 


 

Zmiana zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 


 

Od początku roku wpływają już wnioski osób niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych oraz architektonicznych. Ze względu na bardzo duże środki PFRON przyznane w tym rok dla Powiatu Strzeleckiego, a także wzrost cen materiałów oraz usług na rynku podwyższono limity i kwoty dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr 420/2021 przyjął „Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zasad dofinansowania ze środków Powiatu Strzeleckiego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pn. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.”

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 • ustala się, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą miały osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu znacznym i umiarkowanym albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, a następnie osoby ze stopniem lekkim,
 • obniża się wysokość dofinansowania o 20 % w stosunku do maksymalnego dofinansowania, które jest zróżnicowane w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 • wysokość dofinansowania wynosi do 40 % kosztów przedsięwzięcia,
 • każda organizacja otrzymuje dofinansowanie do jednego ze złożonych wniosków.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 • maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% kosztów danego sprzętu, nie więcej niż 10.000,00 zł,
 • dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 •  wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019, poz. 1267),
 • ważna informacja dla wnioskodawców: wnioski zawierające faktury z 2020 r. nie podlegają refundacji w 2021 roku, tj. w 2021 roku będą rozpatrywane wnioski zawierające tylko faktury z 2021 r.,
 • wnioski niezrealizowane w 2021 roku nie przechodzą do realizacji w 2022 roku i nie będzie możliwości ich zrefundowania w 2022 roku.

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – wysokość dofinansowania do 70% kosztów danego przedsięwzięcia, nie więcej niż 10.000,00 zł.,
 • w przypadku sprzętu i oprogramowania komputerowego do 3.000,00 zł, które będzie przyznawane w razie niewykorzystania, czy otrzymania dodatkowych środków,
 • likwidacja barier architektonicznych – wynosi do 80% kosztów, nie więcej niż 10.000,00 zł. 

Dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

 • maksymalna wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wynosi 60,00 zł za godzinę świadczenia,
 • dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego na realizację wyżej wymienionych zadań.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77 461-33-81lub77 402-70-53. Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wymaganych dokumentów do urny znajdującej się w holu PCPR przy drzwiach wejściowych, w szczególnych uzasadnionych przypadkach formalności będą odbywać się w holu budynku z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Zapraszamy do korzystania z wymienionych form pomocy!

GODZINY PRACY W DNIU 2.04.2021

Magdalena Przemus

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 02.04.2021
TJ. WIELKI PIĄTEK

JEDNOSTKA BĘDZIE CZYNNA

DO GODZINY 14.00

Komunikat 1/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Magdalena Przemus

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników PCPR, od dnia 27.03.2021r. do odwołania jednostka zostaje zamknięta dla petentów. Jednocześnie informuję, że pracownicy będą wykonywali swoją pracę w trybie normalnym.

Proszę jednak o bieżące śledzenie strony internetowej, na której umieszczone są informacje dotyczące bieżącej działalności PCPR-u.

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną zalecam kontakt drogą:

Osoby korzystające ze wsparcia PFRON mają możliwość składania wniosków, za pośrednictwem platformy internetowej: sow.pfron.org.pl.

Powiatowe Centrum ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

telefon: 77 461 39 01

Za utrudnienia przepraszamy

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Magdalena Przemus

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są:

mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,

stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?

Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon

spis2021.jpg

 

UWAGA STUDENCI !

Agata Horabik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd" upływa w dniu 31 marca 2021 r. (dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2020/2021)