Spotkanie z Seniorami

Aleksandra Niciejewska

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych z Powiatu Strzeleckiego w dniu 19.11.2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne na temat dofinansowań PFRON pracowników działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze w formie dyskusji. Najwięcej było pytań dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jak również likwidację barier architektonicznych - dostosowania łazienek i pomieszczeń do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się, a także sposobu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Spotkania tego typu mają na celu otwarcie się instytucji na szerokie spektrum potrzeb osób starszych i ułatwienie im dostępu do informacji. W rozmowach z Seniorami zasygnalizowane były ich oczekiwania dotyczące form pomocy jaką mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich.

spotkanie z seniorami 2018 1spotkanie z seniorami 2018 2

Spotkanie przedstawicieli PCPR

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 14.11.2018r. Dyrektor PCPR Jolanta Chowaniec wraz z koordynatorem rodzinnej pieczy brały udział w spotkaniu przedstawicieli PCPR-ów województwa opolskiego, podczas którego wręczone zostały maskotki „Pieczusie”. 100 maskotek małych oraz 1 maskotka gigant i 1 strój maskotki – przebranie. Spotkanie miało charakter promujący pieczę zastępczą w woj. Opolskim. Kampania ta zorganizowana została w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu wraz z jednym z partnerów projektu Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Celem kampanii jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Serdecznie dziękujemy za maskotki, które z pewnością nieco umilą nam wykonywanie codziennych trudnych obowiązków.

20181114 13204820181114 13553020181114 132241

Spotkanie 28 października

Justyna Kusienicka

ksiazka

Dnia 28 października  w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich będzie gościła pani dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu. Po mszach świętych o godzinie 9:00. 10:15 i 11:30 będzie mówiła o rodzicielstwie zastępczym.

Tego samego dnia, o godzinie 16:00 w salkach Domu Katechetycznego odbędzie się spotkanie z rodzinami zastępczymi z naszego miasta.

Przyjdź i posłuchaj – opowiedzą o swoich troskach i radościach, odpowiedzą na Twoje pytania i wyjaśnią wiele wątpliwości.

Zapraszamy!

Grupa Wsparcia - Zapraszamy!

Justyna Kusienicka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich serdecznie zaprasza na spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych odbędzie się 25.10.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich o godzinie 10:00.

Grupa wsparcia została utworzona, aby wspierać rodziny zastępcze w wypełnianiu ich funkcji. Na spotkaniach będziemy poruszać tematy pieczy zastępczej, wychowania, oraz problemów wychowawczych. Każde spotkanie to możliwość dzielenia się między sobą własnymi doświadczeniami oraz umiejętnościami, dzięki którymi można pomóc innym. Spotkajmy się z osobami, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele, aby dodać sobie wzajemnej odwagi oraz wsparcia w rozwiazywaniu problemów, jakie napotyka się pełniąc funkcję rodziny zastępczej. Grupa wsparcia będzie prowadzona przez psychologa zatrudnionego w PCPR w Strzelcach Opolskich.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 – 461- 33-81 lub 797 913 032 kontaktując się z p. Justyną Kusienicką.

Wycieczka rodzin zastępczych do Pokrzywnej.

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniach 29-30 września odbyła się wycieczka zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). Prawie 80 osób, w tym dorośli i dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci biologiczne, skorzystało z wyjazdu do Pokrzywnej, gdzie w ramach wycieczki zrealizowanych zostało wiele atrakcji m.in. wyjście w góry edukacyjno-dydaktyczną ścieżką przyrodniczą, zwiedzanie Parku Rozrywki i Edukacji „Rosenau – zaginione miasto”, kino 7D, zwiedzanie jaskini, park trampolin oraz park linowy i basen w Ośrodku „Chrobry”. Wszystkie te atrakcje wypełniły pierwszy dzień wycieczki natomiast w drugim dniu odbyły się warsztaty z psychologiem dla dorosłych oraz zabawy z animatorem dla dzieci. Dodatkową nieplanowaną atrakcją był wieczór kosmetyczny dla Pań. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i mają nadzieję, że podobne wycieczki będą odbywać się częściej. Nad uczestnikami oraz prawidłowym przebiegiem wycieczki czuwali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

W roku 2019 planowana jest wycieczka aktywizująco-integracyjna dla rodzin zastępczych spokrewnionych.