OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE
Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Znak sprawy: PCPR.3320.2.2018.KFS

Przedmiotem zamówienia są Kody CPV: 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego, 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe,
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
80500000-9 Usługi szkoleniowe, CPV: 63511000-4 – Organizacja wycieczek

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Siedziba Zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie- tablica ogłoszeń - w dniu:

08.08.2018r.;

Na stronie internetowej  http://www.pcpr.strzelceop.pl/ w dniu: 08.08.2018r.;

Baza konkurencyjności: w dniu: 08.08.2018r.

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu aktywizująco – integracyjnego dwudniowego w wybrany weekend września 2018r. do miejscowości górskiej atrakcyjnej turystycznie w odległości od 100km do 200km od Strzelec Opolskich dla środowiska pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 1. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

 1. Bolesława Chrobrego 5

47-100 Strzelce Opolskie

NIP:756-18-12-928, Regon: 531412651

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 77 461 33 81

 1. Tryb postępowania
 • Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. rozdział 6.5.2 pkt.1 lit. b.
 • W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 • Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
  i niedyskryminujący.
 • Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach
  i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w czasie realizacji zamówienia.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody
  na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane
  w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową
  o dofinansowanie do upływu okresu trwałości w projekcie to jest do 31.12.2022r.;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu aktywizująco – integracyjnego dwudniowego w wybrany weekend września 2018r. do miejscowości górskiej atrakcyjnej turystycznie w odległości od 100km do 250km od Strzelec Opolskich dla środowiska pieczy zastępczej
  w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
  i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

3.2     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Wzór umowy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: wrzesień 2018r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy podający doświadczenie
  w należytym wykonywaniu (organizacji i przeprowadzeniu), zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 kompleksowej usługi polegającej na organizacji wycieczki dla min. 40 osób – max. 80 osób;
 • O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1553);
 • O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy dysponujący sprawnymi min. 1 autokarem – max. 2 autokarami wyposażonymi w sprawne pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera oraz klimatyzację;
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 1 – max. 2 osobami – kierowcami z min. rocznym doświadczeniem zawodowym jako kierowca autobusu każdy.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty oraz referencje (dokumenty potwierdzające posiadania należytego doświadczenia).

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 • Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną lub faxem.
 • Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
 • Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
  w wyniku złożonych zapytań.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
 • Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

8.Wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

 1. Termin związania ofertą:
 • Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:
 • Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.
 • Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
 • Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte
  w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
 • Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
 • Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
 • Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:

10.6.1    w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub

10.6.2    w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

10.6.3    faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 77 46133 81

 • Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).
 • Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
 • Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
 • Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.
 • W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
 • Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 • W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 1. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 21.08.2018r. do godziny 12.00. w tym oferty składane
w formie pisemnej w miejscu urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:30 do 12:00.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
  • Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   • Cenawaga max. 80/100 pkt.
   • Ilość, rodzaj atrakcji – 20/100 pkt.

- min. 2 atrakcje płatne (np.: wejście do dowolnego Parku atrakcji, zwiedzanie jaskini, zwiedzanie muzeum, aquapark, kino 7D, itp.)

- min. 3 atrakcje bezpłatne (np.: aleja gwiazd sportu, szlak widokowy, szlak leśny, ognisko, karaoke, gra terenowa, itp.)

13.2     Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru:

Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty) x 80 pkt.

13.3     Ilość/rodzaj zapewnionych atrakcji = (łączna ilość zaoferowanych atrakcji badanej oferty/największa łączna ilość atrakcji spośród złożonych ofert) x 20

13.4     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
             i odpowiadająca wszystkim warunkom w przedstawionym ogłoszeniu.

13.5     Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.6 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiocie zamówienia, może zwracać się do wykonawcy
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13.7     Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

13.8     Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty
w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia.
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu:

 • właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)o ile dokumenty te nie będą dostępne do pobrania samodzielnie przez Zamawiającego z dostępnych bezpłatnych baz,
 • Szczegółowej kalkulacji kosztów złożonej oferty.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Katarzyna Ferdynus – Szłapa, tel.: 77 461 33 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Steindor – Kiszkiel, tel 77 461 33 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
 3. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.
 1. Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1: Treść oferty

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Bliżej rodziny i dziecka - II edycja

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Bliżej rodziny i dziecka - II edycja

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”.

 opolskie

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna.

Głównym celem projektu jest realizacja różnych form wsparcia środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w postaci wyjazdów aktywizująco – integracyjnych oraz organizacji spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej.

Realizacja projektu odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W projekcie zaangażowanych jest 18 Partnerów w tym: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Fundacja Harmonia Życia, Powiat Opolski, Powiat Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Powiat Strzelecki, Powiat Prudnicki, Powiat Namysłowski, Gmina Zawadzkie, Gmina Praszka, Gmina Paczków, Gmina Dąbrowa, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Namysłów oraz Gmina Prószków.

Powiat Strzelecki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

 1. Organizację wyjazdów aktywizująco – integracyjnych, mających na celu zapobieganiu procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci umieszczonych w środowisku pieczy zastępczej oraz integrację środowiska pieczy zastępczej. W ramach zadania zaplanowano dwa 2-dniowe wyjazdy rodziców zastępczych wraz z wychowankami. Pierwszy wyjazd przewidziany jest dla rodzin zawodowych i niezawodowych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach oraz dla dzieci biologicznych we wrześniu 2018 roku. Drugi wyjazd skierowany jest dla rodzin spokrewnionych oraz dzieci w nich przebywających we wrześniu 2019 roku.

 2. Organizację spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej, których celem będzie integracja rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających, promocja aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. Forma spotkań: tzw. Święto Rodzin Zastępczych – 3 różne formy organizacji święta w okresie realizacji zadania: w czerwcu 2018 roku – wyjazd do parku rozrywki, w czerwcu 2019 roku – piknik rodzinny, w czerwcu 2020 roku – wycieczka integracyjna oraz bal karnawałowy – dwa w okresie realizacji zadania – w styczniu 2018 roku oraz
  w styczniu 2019 roku.

Na realizację zadania Powiat Strzelecki jako Partner Projektu otrzyma dofinansowanie
w kwocie 121 815,23 PLN.

powiat strzelecki

Święto Rodzin Zastępczych, wyjazd do Parku Rozrywki "LEGENDIA" do Chorzowa

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 29.06.2018r. odbyło się Święto Rodzin Zastępczych Powiatu Strzeleckiego.


O godzinie 9 w sali Powiatowego Centrum Kultury miało miejsce spotkanie rodzin z władzami powiatu oraz pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podczas którego Starosta Strzelecki Józef Swaczyna złożył rodzinom zastępczym najszczersze gratulacje oraz wyrazy uznania i szacunku za trud pracy i ciepło domowego ogniska. Po części oficjalnej ponad 120 osób, dzieci oraz rodziny zastępcze, udało się do Parku Rozrywki LEGENDIA w Chorzowie. Wyjazd był możliwy dzięki funduszom europejskim pozyskanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje projekt pt.: "Bliżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja". Udział w projekcie gwarantuje organizację kilku imprez o czym z pewnością będziemy informować.