OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 1639

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE
Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Znak sprawy: PCPR.3320.2.2018.KFS

Przedmiotem zamówienia są Kody CPV: 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego, 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe,
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
80500000-9 Usługi szkoleniowe, CPV: 63511000-4 – Organizacja wycieczek

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Siedziba Zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,
ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie- tablica ogłoszeń - w dniu:

08.08.2018r.;

Na stronie internetowej  http://www.pcpr.strzelceop.pl/ w dniu: 08.08.2018r.;

Baza konkurencyjności: w dniu: 08.08.2018r.

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu aktywizująco – integracyjnego dwudniowego w wybrany weekend września 2018r. do miejscowości górskiej atrakcyjnej turystycznie w odległości od 100km do 200km od Strzelec Opolskich dla środowiska pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 1. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

 1. Bolesława Chrobrego 5

47-100 Strzelce Opolskie

NIP:756-18-12-928, Regon: 531412651

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 77 461 33 81

 1. Tryb postępowania
 • Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. rozdział 6.5.2 pkt.1 lit. b.
 • W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 • Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
  i niedyskryminujący.
 • Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach
  i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w czasie realizacji zamówienia.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody
  na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane
  w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową
  o dofinansowanie do upływu okresu trwałości w projekcie to jest do 31.12.2022r.;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania wyjazdu aktywizująco – integracyjnego dwudniowego w wybrany weekend września 2018r. do miejscowości górskiej atrakcyjnej turystycznie w odległości od 100km do 250km od Strzelec Opolskich dla środowiska pieczy zastępczej
  w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
  i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

3.2     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Wzór umowy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: wrzesień 2018r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy podający doświadczenie
  w należytym wykonywaniu (organizacji i przeprowadzeniu), zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 kompleksowej usługi polegającej na organizacji wycieczki dla min. 40 osób – max. 80 osób;
 • O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1553);
 • O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy dysponujący sprawnymi min. 1 autokarem – max. 2 autokarami wyposażonymi w sprawne pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera oraz klimatyzację;
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 1 – max. 2 osobami – kierowcami z min. rocznym doświadczeniem zawodowym jako kierowca autobusu każdy.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty oraz referencje (dokumenty potwierdzające posiadania należytego doświadczenia).

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 • Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną lub faxem.
 • Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
 • Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.
 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
  w wyniku złożonych zapytań.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
 • Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

8.Wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

 1. Termin związania ofertą:
 • Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:
 • Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.
 • Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
 • Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte
  w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
 • Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
 • Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
 • Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:

10.6.1    w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub

10.6.2    w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

10.6.3    faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 77 46133 81

 • Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).
 • Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
 • Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
 • Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.
 • W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
 • Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 • W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 1. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 21.08.2018r. do godziny 12.00. w tym oferty składane
w formie pisemnej w miejscu urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:30 do 12:00.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
  • Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
   • Cenawaga max. 80/100 pkt.
   • Ilość, rodzaj atrakcji – 20/100 pkt.

- min. 2 atrakcje płatne (np.: wejście do dowolnego Parku atrakcji, zwiedzanie jaskini, zwiedzanie muzeum, aquapark, kino 7D, itp.)

- min. 3 atrakcje bezpłatne (np.: aleja gwiazd sportu, szlak widokowy, szlak leśny, ognisko, karaoke, gra terenowa, itp.)

13.2     Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru:

Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty) x 80 pkt.

13.3     Ilość/rodzaj zapewnionych atrakcji = (łączna ilość zaoferowanych atrakcji badanej oferty/największa łączna ilość atrakcji spośród złożonych ofert) x 20

13.4     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
             i odpowiadająca wszystkim warunkom w przedstawionym ogłoszeniu.

13.5     Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.6 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiocie zamówienia, może zwracać się do wykonawcy
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13.7     Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

13.8     Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty
w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu zamówienia.
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu:

 • właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)o ile dokumenty te nie będą dostępne do pobrania samodzielnie przez Zamawiającego z dostępnych bezpłatnych baz,
 • Szczegółowej kalkulacji kosztów złożonej oferty.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Katarzyna Ferdynus – Szłapa, tel.: 77 461 33 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Steindor – Kiszkiel, tel 77 461 33 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
 3. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.
 1. Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1: Treść oferty

Załącznik nr 2. Wzór umowy