Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

DO WYKONAWCÓW 20.05.2019

Anna Szołtysik
Odsłony: 1615

 

PCPR.3320.2.2019.AS Strzelce Opolskie, dnia 20.05.2019r.

 

 

DO WYKONAWCÓW

 

Dotyczy zamówienia pn. usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania tzw. Święta Rodzin Zastępczych w formie pikniku rodzinnego w odległości do 80 km od Strzelec Opolskich dla środowiska pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Termin realizacji: 08.06.2019r. lub 15.06.2019r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej dnia: 06.05.2019r.

Termin składania ofert upłynął dnia 17.05.2019r. i wynosił 12 dni kalendarzowych

Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęły 2 oferty

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW I KRYTERIÓW OCENY OFERT:

LP.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

CENA

ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW

1.

GIPROL” Eugeniusz Pietruszka

Ul. Ks. Wajdy 38a

47-113 Staniszcze Małe

17.05.2019r.

20.400 zł

0,00 pkt

2.

Sun&More Sp. z o.o.”

Ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

17.05.2019r.

15.864 zł

100,00 pkt

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejsza.