Fundacja Togatus Pro Bono

Agnieszka Leśniewska
Odsłony: 1645

Szanowni Państwo,
Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi w Powiecie Strzeleckim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, Punkt działa od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:


Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie
Harmonogram godzin:
poniedziałek 7:00-11:00
wtorek 14.00-18:00
środa 14.00-18.00
czwartek 14.00-18.00
piątek- 14:00-18:00


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5. która nie ukończyła 26 lat, lub

6. która ukończyła 65 lat, lub

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8. która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wyżej w:
pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Prosimy o przekazanie podopiecznym Państwa placówki informacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.


Z wyrazami szacunku
Zespół Fundacji Togatus Pro Bono