Przeciwdziałanie przemocy

Joanna Hreczkowska
Odsłony: 3059PRZEMOC W RODZINIE

TO

ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE

PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY .

Przemoc to nie to samo, co agresja.

Zjawiska te odróżnia istnienie przewagi sił jednej ze stron

W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy,

w przypadku agresji jest zrównoważona.


Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc domowa to wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami dorosłymi, którzy żyją w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualne.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.


PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 • JEST INTENCJONALNA - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE - sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

FORMY PRZEMOCY W RODZINIE :

PRZEMOC FIZYCZNA

Bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

PRZEMOC PSYCHICZNA

Wyśmiewanie, zastraszanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

PRZEMOC SEKSUALNA

Wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

PRZEMOC EKONOMICZNA

Zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…

Cykle przemocy:

 1. Faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają sytuacje konfliktowe,
 2. Faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może dokonać strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych,
 3. Faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala osobom dotkniętym przemocą w rodzinie uwierzyć, że teraz będzie inaczej.

Bezpłatnej pomocy udziela się:

 • osobie dotkniętej przemocą w rodzinie,
 • osobie stosującej przemoc w rodzinie.

Pomoc dla osoby, która doznała przemocy obejmuje , m.in.:

 • poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne,
 • interwencję kryzysową i wsparcie,
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia w ośrodku wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie do 3 m-cy.