Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich poszukuje lekarzy specjalistów do pracy w składach orzekających Zespołu

Justyna Kompala
Odsłony: 258

1.    Stanowisko:  lekarz posiadający specjalizację z zakresu: chorób wewnętrznych, okulistyki, laryngologii, ortopedii, neurologii
2.    Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie
3.    Wymagania kwalifikacyjne:
•    prawo wykonywania zawodu lekarza,
•    dyplom ukończenia specjalizacji co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
4.    Zakres zadań:
•    udział w posiedzeniach składów orzekających (posiedzenia ustalane indywidualnie
w godzinach od 8.00 do 20.00)
•    przeprowadzenie badania lekarskiego i wypełnienie oceny stanu zdrowia
5.    Wymagane dokumenty
•    kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu lekarskiego
•    kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia akademii medycznej
•    kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia ukończenia specjalizacji
6.    Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Strzelcach Opolskich ul. Bolesława Chrobrego 5.