WAŻNE

Justyna Kompala
Odsłony: 892

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich prosi by osoby składające aktualnie wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentacją medyczną, składały je w formie oryginałów lub uwierzytelnionych kserokopii. Przedłożenie organowi oryginałów dokumentów jest niezbędne w celu ich uwierzytelnienia przez organ orzeczniczy. Dokumenty te mają wówczas moc dowodową.

Oryginały dokumentów zostaną zwrócone osobie ubiegającej się o orzeczenie po zakończeniu postępowania orzeczniczego.