Uwaga! Zmiana zasad wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych!

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej będzie wykonana z takiego materiału i w takim rozmiarze, jak dowód osobisty. Na legitymacji umieszczany będzie tzw. QR kod, który zawierać będzie PESEL osoby niepełnosprawnej i nr legitymacji oraz, na wniosek osoby, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Legitymacja jest wydawana na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  • 5 lat, w przypadku legitymacji dzieci do 16 roku życia,
  • 10 lat, w przypadku legitymacji osób do 60 roku życia.
  • Osoby po 60 roku życia mogą otrzymać legitymację na stałe (jeśli posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe).

Stopień niepełnosprawności oraz symbole przyczyny niepełnosprawności będą umieszczane w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Należy jednak mieć na uwadze, że umieszczenie na legitymacji symbolów i stopnia może warunkować przyznanie określonych odrębnymi przepisami ulg i uprawnień (np. uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego).

Należy zaznaczyć, że legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony. Natomiast jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, i oczekuje na wydanie nowej legitymacji, może posługiwać się posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Szczegółowych informacji na temat legitymacji można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5, pokój nr 1 oraz pod nr telefonu 77 4613381.