Informacje dla kandydatów na rodziny zastępcze

Małgorzata Steindor-Kiszkiel
Odsłony: 4319

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ:

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U 2020 poz. 821 z późn. zm)

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia i 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
9. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

PROCES KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW ZGŁASZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Proces kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

· etap I – wstępna kwalifikacja –kończy się wydaniem skierowania na szkolenie

· etap II – kwalifikacja końcowa oraz utworzenie rodziny zastępczej

ETAP I

1. zgłoszenie się kandydatów – do siedziby tut. Centrum osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Otrzymują wówczas zaproszenie na rozmowę wstępną, podczas której uzyskują ogólne informacje na temat rodzinnej pieczy zastępczej

2. wstępna rozmowa odbywa się w Centrum.

W trakcie spotkania pracownicy:

 • zapoznają się z kandydatami na rodziców zastępczych
 • informują ich o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie winni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą
 • przedstawiają wykaz wymaganych dokumentów
 • nakreślają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej

3. warunkiem rozpoczęcia współpracy jest:

 • pisemny wniosek kandydatów o skierowanie na szkolenie złożony do Centrum wraz z uzasadnieniem
 • wyrażenie zgody na udział w procedurach kwalifikacyjnych

4. w trakcie trwania wstępnej kwalifikacji kandydaci przedkładają w Centrum następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w uzasadnionych przypadkach Centrum może wymagać zaświadczenie od innych specjalistów wykluczających ograniczenie zdrowotne w opiece nad dzieckiem.
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Potwierdzenie zameldowania
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach

5. Wywiad pedagogiczny przeprowadzony przez Centrum dotyczy:

 • Motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzenie rodziny zastępczej
 • Doświadczeń w opiece nad dziećmi, rozpoznanie predyspozycji wychowawczej i opiekuńczych rodziny oraz ich oczekiwań związanych z dzieckiem

6. Badanie psychologiczne – jest to indywidulane spotkanie z kandydatami na rodziców zastępczych. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić: predyspozycje psychologiczne, osobowościowe kandydata oraz jego kompetencje wychowawcze.

7. Wizyta w domu ma na celu bliższe poznanie kandydatów w ich środowisku rodzinnym. Kandydat wypełnia z pracownikem Centrum kwestionariusz wywiadu.

8. Wstępna kwalifikacja kandydatów na rodziców zastępczych.

Po zebraniu informacji oraz wymaganych dokumentów dotyczących kandydatów uzyskują oni akceptację Centrum i zostają skierowani na szkolenie dla przyszłych rodziców zastępczych.

9. Szkolenie kandydatów oraz staż w rodzinnej pieczy zastępczej są obowiązkowe. Uczestniczą w nich kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Szkolenia obywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową. Termin pierwszego spotkania jest ustalony przez pracowników centrum.

ETAP II

10. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu świadectwa, rozpoczyna się końcowa procedura kwalifikacyjna

a. Kandydaci składają wiosek o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

b. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

11. Okres oczekiwania na dziecko.